Уют и спокойствие

Общи условияВъведение

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да използвате Сайта www.kilimimix.com. 

Тези Общи условия представляват договор между Вас и Севис 2006, с който получавате правото да използвате Услугите на Сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на Сайта и Севис 2006. Чрез достъп до (зареждането на) Сайта и/или когато подавате Поръчка, Вие се съгласявате да бъдете обвързан с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с настоящите Общите условия, моля, не използвайте Сайта и/или не подавайте Поръчка.


1. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия („Общите условия”), доколкото от контекста не следва друго, следните думи и изрази имат даденото им по-долу значение:

„Потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от Услугите на Сайта.

„Клиент“ е всеки Потребител, който е финализирал Поръчка.

„Услуга" е:

а) достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на Сайта, в т.ч. възможността за подаване на Поръчки;

б) създаване и персонализация на потребителски профил посредством регистрация, която дава възможност за подаване на Поръчки и/или достъп до някои информационни ресурси на Сайта;

в) получаване на e-mail – бюлетин от регистрираните за Услугата Потребители на Сайта.

„Поръчка” е всяко изрично подадено от Потребителя указание за доставка на избрани от него стоки във вид, обем, модификации и други параметри чрез Сайта;

„Севис 2006” е юридическото лице „Севис 2006” ЕООД, седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Свобода“ 1, ЕИК: 175093927, тел.: 0896471045, www.kilimimix.com; e-mail: office@kilimimix.com;

„Сайт” е сайта на Севис 2006 – www.kilimimix.com;

„Директен маркетинг” - предлагане на стоки и Услуги на Потребители по пощата, по телефон или по друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлаганите стоки и услуги.

„Приложимо право” е българското право и/или такова друго право, което е уговорено в настоящите Общи условия.


2. Защита на личните данни на Потребителя

2.1 Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Севис 2006 при използване от Потребителя на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.

2.2 Приемайки настоящите Общи условия, Потребител, който е попълнил регистрационна форма изрично се съгласява предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Севис 2006 по електронен път, в това число при изпълнение на Поръчка или при предоставяне на Услуги.

2.3 Севис 2006 уведомява Потребителя, че предоставените от него лични данни не се отстъпват на трети лица за Директен маркетинг.

2.4 Севис 2006 има право да инсталира на устройството на Потребителя, с което той достъпва Сайта т.нар „бисквитки“ (cookies). „Бисквитките“ са текстови файлове, запазващи се от Сайта върху твърдия диск на Потребителя и позволяващи възстановяване от страна на Севис 2006 на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му; интернет страниците, които посещава; хипервръзките, които използва; и други. Допълнителна информация е налична в Политиката за използване на „бисквитки“ на Севис 2006, налична на: http://kilimimix.com/page/4/politika-za-poveritelnost-zashtita-na-lichnite-danni-i-izpolzvane-na-biskvitki.html

3. Договор между Потребител и Севис 2006

Подаването на Поръчка от Потребител чрез избор от негова страна на бутон „Финализирай поръчката”, в раздел „Количка” на Сайта представлява договор, с което Потребителят дава своето съгласие за изпълнение на направената от него Поръчка и приема да бъде обвързан с настоящите Общите условия, а също и с всички последващи промени в тях, като се задължава да ги спазва.


4. Отношения с Потребителите

4.1 Идентификация и регистрация на Потребители на Сайта

4.1.1 Идентификация на Потребителя с цел възпроизвеждане на действията му на Сайта, в това число изявлението му за приемане на настоящите Общи условия и направена от него Поръчка, се извършва чрез съхранените в лог-файлове на сървър на Севис 2006, съхранение на IP адреса на Потребителя, с който е достъпен Сайта, както и всяка друга информация, предоставена от Потребителя или станала достъпна въз основа на ползването на Сайта от страна на Потребителя.

4.1.2 Потребителят, след регистрация, има възможност да получи безплатен и пълен достъп до секциите от Сайта, изискващи регистрация.

4.1.3 Севис 2006 си запазва правото да предоставя достъп до определени Услуги срещу задължителна регистрация, без предварително да уведомява за това Потребителите. Такива Услуги могат да бъдат достъп до статии, ревюта за продукти и др.

4.1.4 При попълване на регистрационната форма (регистрация), Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си.

4.1.5 В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Севис 2006 си запазва право да дерегистрира Потребителя, както и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои Услуги.

4.1.6 Севис 2006 си запазва правото, да дерегистрира Потребител по своя преценка, а също и ограничава правата на регистрирани Потреибтели за достъп до определени Услуги или секции на Сайта. Севис 2006 може да предприеме действията по настоящата точка и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

4.1.7 Севис 2006 си запазва правото да преустанови предоставянето на част или на всички безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на Сайта.

4.1.8 Севис 2006 си запазва правото да предоставя Услугите по подаването на Поръчки само след регистрация.


4.2 Стоки, услуги и съдържание на Сайта

4.2.1 Всяка стока, представена в Сайта е с посочена цена, основни характеристики на стоката (които могат да съдържат размер, цвят и други) и допълнителна информация, целяща подпомагането на Потребителя в направата му на информиран избор при покупката на стоката.

4.2.2 Севис 2006 предупреждава Потребителя, че са възможни разминавания между обявените и действителните размери и/или цветовете, и/или промени в дизайна на продуктите, и/или техните опаковки, за което Севис 2006 не носи отговорност. Публикуваната на Сайта информация за цветове, размери, дизайн и други характеристики трябва да се тълкува от Потребителя като ориентировъчна. Севис 2006 си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на английски език, когато:

а) Съществува опасност с преводът й да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на български език;

4.2.3 Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до стоки и/или услуги, които не се предлагат и не са достъпни в момента, в който Сайта е достъпен от Потребителя.

4.2.4 Предлаганите стоки и Услуги на Сайта не представляват правно обвързваща оферта.

4.2.5 Сайта може да съдържа статии, ревюта за продукти, снимки и други материали, които са обект на закрила, съгласно Закона за авторското право и сродните му права. Те са ясно са обозначени като такива. Нерегламентирано използване на материалите по предходните изречения представлява закононарушение, за което се носи гражданска, административнонаказателна и/или наказателна отговорност в съответствие с действащото Приложимо право.

4.2.6 Севис 2006 има право по всяко време да променя съдържанието на Сайта, без да има задължение предварително да уведомява Потребителите за това.


4.3 Цени

4.3.1 Всички обявени в Сайта цени са в български лева (BGN) и включват ДДС. Сайтът поддържа функционалност, позволяваща визуализиране на цените в евро (EUR) и долари (USD) . Обменните курсове са индикативни и е възможно да не съответстват на актуалните пазарни курсове.

4.3.2 Севис 2006 има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване, като Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на финализиране на Поръчка за желаната стока.

4.3.3 Цените, посочени на Сайта не включват разходите по доставка, трансакционните разходи, както и всякакви други разходи, които биха могли да възникнат във връзка с изпълнение на Поръчката.

4.3.4 Разходите по доставка се определят в зависимост от избрания от Потребителя метод за доставка, посочени са в съответните тарифи на куриерските фирми и се визуализират преди финализиране на Поръчката.

4.3.5 Трансакционните разходи се определят в зависимост от избрания от Потребителя метод за плащане и са посочени в съответните тарифи на доставчиците на платежни услуги.


4.4 Поръчки

4.4.1 Всяка Поръчка се счита за подадена от Потребителя, когато последният е избрал бутон „Финализирай поръчката”.

4.4.2 Потребителят е длъжен да провери съдържанието на Поръчката преди нейното финализиране, с цел избягване на грешки в нейните параметри в следствие на кеширане.

4.4.3 Потвърждение на направена Поръчка се изпраща на адреса на електронната поща на Потребителя. В случай, че Потребител не е предоставил такъв адрес, Севис 2006 си запазва правото да не изпълни Поръчката докато не получи от Потребителя потвърждение за Поръчката по друг подходящ начин.

4.4.4 Поръчката се изпълнява от Севис 2006 съгласно параметрите, съдържащи се в потвърждението в случаите, когато Потребителят е въвел адрес на електронна поща, а при липса на такъв адрес - съгласно параметрите, съдържащи се в Поръчката. Ако след подаване на Поръчка и преди нейното изпълнение се стигне до промяна на параметрите на Поръчката или начина на доставка, договорени изрично между страните, Поръчката се изпълнява съгласно новата уговорка.

4.4.5 Поръчка, финализирана от Потребителя след 16.00 часа в петък (респ. в ден, предхождащ официален празник/неработен ден) започва да се обработва след 10.00 часа в понеделник (респ. в първия работен ден, следващ официален празник/неработен ден).

4.4.6 Севис 2006 си запазва правото, ако в рамките на 14 (четеринадесет) работни дни няма достатъчна наличност на избран(и) от Потребителя артикул(и), за да бъде изпълнена Поръчката в пълен обем да уведоми Потребителя за това обстоятелство по подходящ начин. Потребителят има право да откаже Поръчката изцяло или да промени Поръчката до наличния обем и да откаже липсващите артикули или да се съгласи за изпълнение на части или да промени Поръчката като замени липсващите артикули с други.

4.4.7 В случай, че Поръчката е била изпълнена във вид и обем, различаващи се от посочените в нея по вина на Севис 2006, страните се уговарят допълнително за начинът, по който да се уредят взаимоотношенията им. Евентуални разходи по допълнителна доставка, която би възникнала с цел уреждане взаимоотношенията по предходното изречение, са за сметка на Севис 2006.

4.4.8 Севис 2006 заплаща за собствена сметка следните разходи по доставката на територията на България: 

а) За Поръчки на стойност над 100,00 лева, Севис 2006 заплаща за собствена сметка всички разходи, които покриват доставка, изпратена до офис на куриерска фирма Еконт. В случай, че Клиентът е избрал различен метод за доставка, той поема всички допълнителни разходи, които биха възникнали;

б) Съществуват продукти (например килими), изрично посочени на Сайта, както и всички продукти в промоция, за които условията за безплатна доставка не важат. 


4.5 Метод на плащане

В процеса на подаване на Поръчка, Потребителят има възможност да избере един от методите на плащане изброени по-долу:

4.5.1 Наложен платеж

Потребителят заплаща стойността на Поръчката на куриера, в момента на нейната доставка. Този метод е достъпен според условията на куриера и е в зависимост от държавата, до която се изпраща поръчката.


4.6 Доставка

4.6.1 Срокът за доставка на Поръчката до посочен от Потребителя в Поръчката адрес на територията на България е в рамките от 24 часа до 7 (седем) работни дни.

4.6.2 Доставката на артикулите, посочени в Поръчката се извършва по избран от Потребителя начин и според посочените на Сайта срокове.

4.6.3 Севис 2006 си запазва правото да удължава посочените в предходните две точки срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителя. След изтичане на този срок, Севис 2006 уведомява Потребителя на адреса на електронната поща, в случаите, когато Потребителят е въвел такъв, а при липса на такъв адрес – по телефона или по друг подходящ начин, съгласно параметрите, съдържащи се в Поръчката.

4.6.4 В случай на настъпване на форсмажорни обстоятелства е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Севис 2006 уведомява Потребителя при първа възможност по реда на точка 4.6.3.

4.6.5 Севис 2006 не носи отговорност в случай, че забавянето е по вина на куриера, извършващ доставката.

4.6.6 При посочени от Клиента неверен или несъществуващ адрес и/или получател и/или телефон и/или друг параметър, необходим за осъществяване на доставката, то това прави Поръчката невалидна и не обвързва Севис 2006 със задължението за изпълнение на доставката. В този случай, Клиентът е длъжен да заплати стойността на доставката.

4.6.7 В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения в Поръчката адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на артикула/ите в този срок, Севис 2006 се освобождава от задължението да достави заявеният/ните в Поръчката артикул/и. В този случай, Клиентът е длъжен да заплати стойността на доставката.

4.6.8 Клиентът, след като се свърже с Севис 2006, може да потвърди желанието си за получаване на съдържанието на Поръчката и след изтичане на срока за доставка, по предходната точка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка, а Клиентът поема всички разходи по нея.

4.6.9 При получаване на доставката, Клиентът (или упълномощено от него лице) е длъжен да провери съдържанието на пратката относно:

а) дали Поръчката е изпълнена във вид и обем, така както е подадена или така както е променена/изменена;

б) дали в процеса на доставката са настъпили загуби и/или повреди.

4.6.10 При настъпване на обстоятелствата, описани в предходната точка, Клиентът е длъжен да информира незабавно Севис 2006 за тях.

4.6.11 В случай на настъпване на обстоятелствата по чл. 4.6.9, буква “б“ при транспортирането им от куриер, Севис 2006 е длъжен да извърши повторна доставка на загубените артикули и/или да замени повредените такива. Членове 4.4.6, 4.4.7 и 4.4.8 се прилагат съответно.

4.6.12 При получаване на доставката, Клиентът (или упълномощено от него лице) е длъжен да подпише придружаващите я документи.

4.7 Отказ от Поръчка

4.7.1 Съгласно Закона за защита на потребителите, Клиентът има право да се откаже от получената стока и да я върне на Севис 2006 в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от датата на получаване й, в случай, че дадената стока е във вида в който е доставена, а ако е опакована, то опаковката й не е отваряна (това не включва опаковката на пратката). В този случай Севис 2006 възстановява на Клиента заплатените от него суми не по-късно от 20 (двадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил правото си да се откаже от стоката, по реда на Закона за защита на потребителите. Стоката, която клиентът желае да върне, трябва да е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните придружаващи документи (фактура, касов бон и др.), издадени от Севис 2006.

4.7.2 Клиентът има право да откаже получаването на заявената в Поръчката стока, и в случай когато при доставката е установено едно от следните условия:

а) настъпило е обстоятелството по точка 4.4.8, в т.ч. и когато несъответствието между заявената в Поръчката и доставената стока, не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

б) цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума, посочена в потвърждението.

4.7.3 Като заявка за връщане на стоката Клиентът може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 от Закона за защита на потребителите (наличен на адрес http://kilimimix.com/userfiles/editor/file/Приложение.pdf) или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Заявката се подава на адрес на електронна поща office@kilimimix.com, в срок не по-дълъг от 14 (четиринадест) работни дни, считано от датата на получаване на доставката. В тези случаи Севис 2006  е длъжен незабавно да изпрати на Клиента потвърждение за получаване на отказа му на траен носител. Клиентът трябва да укаже и банкова сметка или сметка, чийто титуляр е Клиента, по която да бъде възстановена заплатената от него сума за върнатата/те стока/и. 

4.7.4 Клиентът заплаща ВСИЧКИ разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочен от Севис 2006 адрес, когато стоката/те се връща/т по реда на точка 4.7.1, както и ВСИЧКИ трансакционни разходи по възстановяване на сумата, в случай че Клиента не е предоставил сметка по реда на точка 4.7.3.

4.8 Гаранционни условия

Севис 2006 предоставя гаранция ако производителят/вносителят е дал гаранция за съответната стока. Севис 2006 предоставя гаранционен документ на Клиента за закупена от него стока, ако такъв документ е осигурен от производителя/вносителя на стоката.

4.9 Рекламации

4.9.1 В случай на фабричен дефект, който е установен след получаването на стоката, Клиентът я връща до посочен от Севис 2006 адрес, като разходите по доставката са за сметка на Севис 2006. Севис 2006 е длъжен да замени стоката, като изпрати същата стока на Клиента, а при липса на наличност, да възстанови заплатената от Клиента сума, в срок не по-късно от 20 (двадесет) дни, считано от датата на получаване на рекламацията. Рекламации се правят по реда на точка 4.7.3.

4.9.2 Ако в случаите по точка 4.9.1 няма наличност от дефектиралата стока, Клиентът има право да поиска замяната й с друга/и стока/и на същата стойност или на по-висока, като заплати разликата. Доставката на новите стоки е за сметка на Клиента. Ако Клиентът се ползва от правата си по настоящата точка, той няма право да иска възстановяване на платената сума по реда на предходната точка 4.9.1.

4.10 Отговорност

4.10.1 Севис 2006 полага разумна грижа, за да поддържа на Сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Севис 2006 не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди (включително върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения на Клиента), породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Сайта. Цялата информация на Сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Севис 2006 за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

4.10.2 Севис 2006 не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на Сайта.

4.10.3 Севис 2006 не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност):

а) предоставена от производителите на стоките; и

б) съдържаща се в интернет страници, към които Сайта съдържа препратки.

4.10.4 Севис 2006 има право на обезщетение от всяко лице за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които Севис 2006 е понесло, и които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия и/или нерегламентирана употреба на Услугите и/или информацията на Сайта.

4.10.5 Статии, ревюта на продукти, съвети, консултации или друг вид помощ, оказана от екипа на Севис 2006 във връзка с ползването на Услуги от Потребителите, не представлява съвет за покупка на конкретна стока и не поражда каквато и да било отговорност или задължения за Севис 2006.

4.10.6 Севис 2006 няма при никакви обстоятелства да бъде отговорно за забавяния или нарушения в предоставянето на Услуги, причинени директно или индиректно от форсмажорни обстоятелства извън неговия контрол, включително, но не само: природни бедствия, липса на Интернет, повреда на компютърни и/или телекомуникационни съоръжения, нарушение в електроподаването, стачки, бунтове, пожари, наводнения, бури, неправомерни действия или престъпления на трети лица, терористични актове, военни действия, и всякакви други събития от обективен характер.

4.11 Жалби и спорове

4.11.1 За нарушаване на правата, предоставени им по Закона за защита на потребителите, Клиентите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до Комисията за защита на потребителите (с адрес гр. София, ПК 1000, пл. ”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6. тел.: 02/9330565, имейл: info@kzp.bg, интернет сайт: www.kzp.bg), както и до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. Преписи от жалбите, сигналите и предложенията могат да се изпращат и до по-горестоящи органи.

4.11.2 Клиентите могат да използват Европейската платформа за онлай решаване на спорове (ОРС - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

5. Влизане в сила и изменяне на Общите условия

5.1 Потребителят по реда на точка 3 се съгласява да бъде обвързан с настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължава да ги спазва.

5.2 Севис 2006 има право по всяко време да променя разпоредбите на настоящите Общи условия, без да има задължение предварително да уведомява потребителите за това.

5.3 Новите версии на Общите условия се публикуват на Сайта и са достъпни за всички Потребители.

5.4 В случай, че промените в нова версия на Общите условия засягат начинът на изпълнението на Поръчки, то за Поръчки, за които е започнало изпълнението им, ще се прилага онази версия, която е била актуална по време на финализирането им.

6. Авторски права

6.1 Имената на продукти, производители или компании, упоменати на Сайта, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици.

6.2. Достъпът на Потребителите до Сайта по никакъв начин не следва да се възприема от тях като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е търговска марка или търговско име.

6.3 Потребителите се задължават да използват Сайта без да нарушават авторските права на Севис 2006 или на трети лица свързани пряко или косвено с информацията, публикувана на Сайта.

6.4 Не се разрешава информацията, публикувана на Сайта да се променя по никакъв начин, нито да бъде копирана, публично разпространявана или раздавана за каквато и да било обществена или търговска цел.

6.5 Употребата на публикуваната в Сайта информация в други интернет страници е абсолютно забранена.

6.6 Севис 2006 си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали, снимки и всякакви други части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията на страните.Последна редакция: 05.06.2018 г.